ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ಮಂಡಳಿ

Karnataka State Temperance Board

Contact Us

Contact Form

Type the above number:

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ಮಂಡಳಿ

 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001.

080 - 22863230 | +91-8884623544

080 - 22865832

info@kar-temperance.org

www.kar-temperance.org